Sunday, June 17, 2007

S-studenters kongress: Radikal men förnuftig

I helgen har socialdemokratiska studentförbundet hållit kongress. 69 delegater från hela landet, plus förbundsstyrelseledamöter och gäster som exempelvis Håkan Juholt, samlades i Malmö för att formera trupperna i den oförsonliga kampen mot den borgerliga regeringens omvända klasskamp.

För de som läser Expressen är det måhända känt att förbundets avgående ordförande Magdalena Streiffert inte hade hunnit styrka alla sina utlägg med kvitton i tid för revisionen. Det var ju förstås inte så bra, men det hela var nu inte så allvarligt som det kanske verkade i media. Alla kvitton är på väg in, det var alltså inte frågan om att några pengar skulle ha ”försvunnit” under mystiska omständigheter. Kongressen beslöt därför ge revisorerna fullmakt att bevilja henne ansvarsfrihet så fort den formella sammanställningen av kvitton blivit klar.

Magdalena Streiffert
Riksdagsledamot med rent samvete

Nå; Magdalena Streiffert sitter numera i riksdagen och kandiderade därför inte för omval som ordförande. På schemat stod därför val av ny förbundordförande och ny förbundssekreterare. Utan några större palavrer valdes Kajsa Borgnäs, Laboremus (med andra ord: Uppsala) till ny ordförande, och Daniel Gullstrand, LSSK (Lund, dock ursprungligen från Mark) till ny förbundssekreterare.

Kajsa Borgnäs & Daniel Gullstrand
Den demokratiska socialismens stålduo
.
Personval och annat kraffs i all ära, i ett politiskt ungdomsförbund är naturligtvis politiken och inte personerna det viktiga. Ett axplock från kongressen:

Bevara blandekonomin

I en fungerande ekonomi krävs både marknadsekonomisk organiserade produktionssektorer och demokratiskt organiserad produktion.


Lägg ner den svenska vapenexporten

När det gäller vapenexport måste man ständigt ställa sig frågan vad vapnen skall användas till och vad den svenska samhällsekonomin växer på bekostnad av. Hitills har det aldrig gått att hindra att svensktillverkade vapen används i icke önskvärda syften. Vi ser därför ingen annan möjlighet än att helt förbjuda all vapenexport.


Inrätta en Konsumentdomstol

Allmänna reklamationsnämnden ARN kan idag lämna rekomendationer vid en tvist mellan näringsidkare och konsumet. Det är dock frivilligt för näringsidkaren om denne vill följa ARN:s rekomendationer. Om näringsidkaren inte följer ARN:s rekomendationer kan konsumenten väcka talan i Tingsrätten som vanligen, men inte alltid, dömer i enlighet med ARN:s rekomendationer.

Vid en förlust i Tingsrätten tvingas ofta den enskilde konsumenten bära hela, eller stora delar av, näringsidkarens rättegångskostnader. Sammantaget innebär detta att det är tidsödande, dyrt, krångligt och rättsosäkert för en enskild konsument att vända sig till rättsväsendet för att göra sin lagstadgade rätt gällande. För att åtgärda dessa problem, och för att kraftigt uppgradera de konsumenträttsliga frågorna förespråkar Socialdemokratiska studentförbundet att ARN ombildas till en partsammansatt förvaltningsdomstol – Konsumentdomstolen, KoD – med arbetsdomstolen som förebild.


Med vår nya förbundsordförandes ord: Radikalt men förnuftigt.

1 comment:

Anonymous said...

maste kolla:)