Wednesday, June 13, 2007

Idioti, AD

29 september 2005 avskedades tunnelbaneföraren Per Johansson, fackordförande inom SEKO, från företaget Veolia, tidigare kända som Connex. Den utlösande faktorn var att Per i radio påpekat att Veolia/Connex brutit mot säkerhetsföreskriferna så grovt, länge och konsekvent att situationen utgorde en fara för både tunnelbane- förarnas och passagerarnas liv. SEKO överklagade avskedandet till Arbetsdomstolen (AD) och hävdade att avskedandet var föreningsrättskränkande eftersom Per i praktiken blev uppsagd som straff för sitt fackliga engagemang.

Idag 13 juni 2007 föll domen i AD. Veolia/Connes frikänns. Domen i sin helhet finns här, på arbetsdomstolens hemsida. Ni kan läsa mer hos SvD här eller hos DN, men eftersom jag råkar ha en juristexamen har jag redan hunnit göra mig besväret att sortera fram de centrala juridiska argumenten:

”Arbetsdomstolens slutsats blir att P.J. sammantaget agerat på ett sätt som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. Vid denna bedömning har domstolen fäst särskilt avseende vid att P.J:s oacceptabla uppträdande har fortsatt och förvärrats trots en skriftlig och upprepade muntliga tillsägelser. Genom sitt agerande har P.J. på ett allvarligt sätt åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen. Bolaget har därmed haft laglig grund för avskedandet.

[...]

Den bedömning Arbetsdomstolen gjort i det föregående innebär att arbetsgivarsidan lyckats visa att det funnits skälig anledning till avskedandet oberoende av föreningsrättsfrågan. Någon kränkning av föreningsrätten har således inte skett. Yrkandena om ogiltigförklaring av avskedandet och om allmänt skadestånd på denna grund skall därför avslås.”


AD menar alltså att Connex haft sakligt grund för att avskeda Per (PJ). Såkedes har föreningsrätten inte blivit kränkt eller Veolia/Connex agerat arbetarefientligt. Vad – mer exakt – menar då AD att Per skulle gjort sig skyldigt till som alltså berättigar till en så kraftfull åtgärd från företaget som avsked på grått papper? Jo, AD anser det bevisat att Per ”vid en förhandling med orden ’håll käften’ ilsket avbrutit trafikchefen”. Dessutom hävdar ett antal företrädare för Veolia/Connex att de ”upplevde detta aggressiva beteende som mycket obehagligt” samt att en av dem skall ha blivit kallad för ”en jävla Connex-lakej ”.

Tydligen är detta språkbruk, och några ytterligare kraftuttryck av samma fruktansvärda kaliber, i sig sakliga skäl för avsked. Vilka bevis anser sig då AD ha, för att Per skulle betett sig uppenbart olämpligt?

”Av de berättelser som arbetsgivarparternas förhörspersoner lämnat framgår å andra sidan att de som varit föremål för P.J:s agerande i så gott som samtliga fall har goda minnesbilder av vad som inträffat, och det gäller i synnerhet de som upplevt obehag eller upplevt att de blivit kränkta av P.J. beteende eller på annat sätt utsatts för oacceptabelt beteende från dennes sida. I de fall det varit fråga om händelser då flera personer närvarat stödjer deras uppgifter i väsentliga delar varandras respektive utsagor. Berättelserna vinner också i förekommande fall stöd av åberopad skriftlig bevisning. Deras berättelser framstår inte heller som överdrivna eller inövade utan tvärtom som både trovärdiga och tillförlitliga.”

För att sammanfatta: Arbetsgivaren har kallat fram ett antal arbetsgivarvittnen. Dessa arbetsgivarvittnen säger sig ha goda minnesbilder av vad som hänt. De berättar i allt väsentligt samma sak. De har ’upplevt’ att Per ’verkar arg’ och därför ’blivit illa berörda.’ Därmed har arbetsgivaren rätt att säga upp den facklige förtroendemannen eftersom denne bevisligen betett sig grovt olämpligt...

Klassdomstol, någon?

9 comments:

Anders_S said...

Tänk om arbetsgivarna hade vetat detta, de gånger de försökt sparka mig. Eller så är det hela helt enkelt en anpassning åt höger i AD sen jag var där på 90-talet och vann.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun för fackliga förtroendemän hädanefter.

Tomas said...

Jag är inte jurist som dig, men jag tog mig tiden att läsa domen, och jag anser att man nog måste vara facklig fundamentalist om man inte anser att det var rätt att denna person sades upp! Jag skulle i alla fall inte acceptera att jobba med en så labil och aggresiv person.

En person som vid upprepade tillfällen brusar upp och uppträder aggressivt och/eller hotfullt måste kunna sägas upp. Sånt skall man inte behöva tåla, vare sig man är arbetsgivare eller arbetskamrat.

Katarina said...

Jag skulle säga att klimatet på arbetsmarknaden och samhället förändrats stort sedan 90-talet. Konflikten har skärpts, förståelsen för det fackliga arbetet är bottenlågt och med högre medelklassen behöver inte ha förståelse för arbetare och deras verklighet.

Att konflikten skärpts beror delvis på just privatiseringar som syns väldigt tydligt i SL-Connex-Veoliakedjan.

Jag kan bara hålla med PJ om att det rör sig om profithungriga bolag som inte har kompetens eller vilja att tolka kollektivavtal och lag på ett i närheten av rimligt sätt och hoppas att Europadomstolen tar ställning för föreningsrätten.

Lisa Rasmussen said...

jag har nog aldrig läst en dom där en massa personliga omdömen blivit så giltiga och rättsläget kommit så i skymundan.

ja, om arbetsrätten handlade om att göra bedömningar om personligheter så vore det väl en rimlig dom. "han är en otrevlig fan" - "ja då så".

labil och aggressiv, tja, om folk beordras köra tunneblana i ett läge där man vet att säkerheten brister när som helst, vem får då inte panik? är det inte en ganska aggressiv handling av arbetsgivaren att tvinga folk jobba med den taskiga säkerheten?

rikard said...

Ja Mikael vad säger man kapitalet, staten och arbetsgivarna går i hand mot den simple arbetaren.

Det här precis ett bevis på att ditt förslag om jobbet tillbaka vid uppsägning behövs!

Håller med om att det är mycket farlig utveckling som gör det mycket lättare att säga upp personal som någon gång i vredesmod yttrat ilska såsom efter

en orättvis löneförhandling, tillsägelse eller liknande.

PS. Fick replik av en SD sympatisör i min blogg han bara svammlade nått om att sd inte är ett rastisk parti trots att jag inte någon stans hade använt ordet rasisitisk.

Men så är det tyvärr ofta med SD:are inte särskilt välubtildade eller särkilt bra argument.

Go socialismen och Åhmans revsioner av AD!

Tomas said...

Jag tycker det är helt i sin ordning att sparka en person som vid upprepade tillfällen uppträder aggressivt och/eller hotfullt på jobbet.

Det är den sortens beteende som får andra människor (arbetskamraterna) att tappa vilja att gå till jobbet, eller värre. Man skall inte behöva utstå sådant på jobbet, ett viss mått av professionalism kan man faktiskt begära.

(Och jag är varken kapitalist, chef eller arbetsgivare)

Walle said...

Ær man inte lojal mot sina arbetskamrater så førtjænar man att må dåligt på jobbet... Och att dessa inte ens vågar stå før det i domstolen, utan går omvægen via lækare och annat trams ær bara patetiskt.

Cpoi said...

Håll käften din djävla vänsterlakej. Du vet fan inte vad du pratar om, din djävla hippie.

crille said...

Det handlar om att bla komma överens (förhandla) med arbetsgivaren, genom pedagogik och kunskap.
Allting handlar om hur och med vilka medel man använder sig utav avtalen och lagarna.
Man kan inte vinna alla dueller, men man ska heller inte förlora någon...
Då menar jag att det kan bli oavgjort ibland, vilket leder till att man väljer sina strider...

Jag är fackligt förtroendevald och skulle verkligen inte vilja arbeta med en klubbordförande som Per, som det står beskrivet i domen.

Det är dock tragiskt att domstolen har personifierat AD-domen om Per som person och inte till brotten mot avtalen och lagarna.
Kränkningarna som beskrivs borde tas upp i en tingsrätt istället, som går under brottsbalken.

Själv är jag på min fackklubb:

/vice huvudskyddsskyddsombud
/styrelseledamot
/studieorganisatör
/försäkringsrådgivare

Jag är även regionalt skyddsombud.