Tuesday, June 26, 2007

Den protofascistiska Junilistan

Jag fick idag ett hövligt formulerat mail från en av person anställd på Junilistans Brysselkontor. Mailskribenten utryckte visst ogillande inför det faktum att jag häromdagen kallade Junilistan protofascister. Eftersom frågan om Junilistans politiska karaktär är av visst allmänt intresse tänker jag därför nu utveckla min syn på partiet och dess politik.

Fascism och protofascism (protofascism = risk att utvecklas till fullfjädrad fascism) är starka och värdeladdade ord som inte skall användas i onödan. Detta eftersom man då riskerar att tömma orden på sitt innehåll. Men även det omvända gäller: Att tabubelägga ord, och inte använda dem ens när det är befogat... det är verkligen att tömma orden på sitt innehåll genom att avskaffa orden. Om ett parti faktiskt är fascistiskt eller protofascistisk – då har vi en skyldighet att säga detta rent ut. ”En marxist kallar en stol för en stol och en pall för en pall” eller hur det nu var citatet lydde... Låt oss därför syna Junilistan i de politiska sömmarna, och se vad vi finner...


Synen på socialism
För mig som demokratisk socialist är frågan om att eventuellt socialisera hela eller delar av det privata näringslivet en praktisk fråga, som huvudsakligen handlar om demokrati och välfärd. De verkligt kapitalstarka bolagen – såsom banker och försäkringsbolag – har i realiteten makt över människor, såväl på det personliga planet som på det allmänpolitiska planet. Därför är det ett demokratiskt problem att dessa bolag tillåts agera utifrån privata vinstintresse utan att kunna avkrävas politiskt ansvar. På sikt måste därför de verkligt kapitalstarka bolagen i någon form socialiseras såtillvida att makten över tillgångarna underställs demokratisk kontroll. Formerna för denna socialisering är inte det centrala i sammanhanget, men utgångspunkten är att demokratin måste vara överordnad vinstintresset.

Junilistan som parti tar av princip avstånd från tanken på att socialisera delar av det privata näringslivet. Några samhälleliga nyttoargument för sitt socialiseringsmotståndstånd framför partiet inte i sitt partiprogram, inte heller ser Junilistan några som helst demokratiska problem med den kapitalistiska maktkoncentrationen. Junilistan är således ett anti-socialistiskt parti.


Synen på ”folket”
Trots att Junilistan alltså är ett anti-socialistiskt parti förnekar partiet att det är ett borgerligt parti. Företrädare för Junilistan hävdar med imponerande ihärdighet att partiet är ”tvärpolitiskt” vilket också klart utsägs i deras partiprogram.

Vad innebär då detta ”tvärpolitiska” förhållningssätt? I likhet med vedertagna borgerligt-demokratiska föreställningar förnekar alltså Junilistan att det råder en social konflikt mellan arbete och kapital rörande fördelningen av mervärdet. Men till skillnad från vedertagna borgerligt-demokratiska föreställningar hävdar partiet att politikens huvuduppgift är att tillvarata det egna folkets intressen, givetvis utan att på minsta vis inkräkta på ”marknaden” dvs den kapitalistiska mervärdesaccumulationen. Normala borgerligt-demokratiska partier hävdar däremot att politikens syfte är att säkerställa ”allas” intressen – alltså oberoende av nationalitet, etnicitet eller geografisk hemvist.

Jag som demokratisk socialist hävdar förstås att den liberal/konservativa agendan endast gynnar de redan rika och mäktiga, såväl på individnivå som på nationsnivå – men här gäller inte frågan huruvida socialism eller liberalism är den rätta medicinen för alla människor lycka och frihet. Vad frågan gäller är att Junilistans ”tvärpolitiska agenda” alltså inte bygger på den normala liberala människosynen utan på åsikten att politiken specifikt syftar till att (på kapitalismens villkor) säkerställa just det egna folkets intressen. Av detta skäl förespråkar Junilistan exempelvis ”institutionell konkurrens” vilket i praktiken garanterar att olika nationer, folk och etniska grupper kommer att befinna sig i ett ständigt eskalerande motsatsförhållande. Junilistan är således ett nationalistiskt eller national-patriotiskt parti.


Synen på partidemokrati
Junilistan torde vara Sveriges mest centralstyrda parti, med en medlemskår som i realiteten saknar varje som helst form av inflytande över partiets politik. Enligt partiets stadgar skall exempelvis kongressen hållas årligen ”om styrelsen ej annat beslutar” vilket innebär att styrelsen, om den så önskar, har rätt att helt ställa in kongressen.

Vidare förefaller partiets metod för mandatfördelningen till kongressen i praktiken innebära att partiets medemmar utser 29 röstberättigade ombud medan styrelsen och partiets parlamentariker kan utse 31 röstberättigade ombud. Stadgemässigt reglerad yttranderätt på kongressen har för övrigt ombud endast i samband med behandlingen av en egen motion. Något som helst utrymme för interna demokratiska debatter eller beslut exiserar alltså inte i Junilistan. Vilket är föga överraskande då partiet hellre betonar ”kompetens” än demokrati. Junilistan är således ett anti-demokratiskt parti.


Slutsats
Junilistan är ett antisocialistiskt och antidemokratiskt nationalistparti som förespråkar en extremt högerorienterad politik. Detta – i kombination med junilistans allmänna politikerförakt – utgör med allmännt vedertagna definitioner kännetecken på fascism, dock med det tillägget att fascistiska partier vanligen är militant anti-fackliga och utgör massrörelser. Eftersom Junilistan mig veterligen inte är militant antifackliga, och rimligen inte kan sägas vara en massrörelse är partiet alltså inte (ännu) ett fullfjädrat fascistparti. Däremot har Junilistan har dock viljan att bli en massrörelse och det går att spåra tendenser till fackföreningsfientligt förhållningssätt i Junilistans praktiska politik.

Junilistan är således ett proto-fascistiskt parti.

9 comments:

Markus said...

Angående ditt inlägg om Junilistan

Påstående: "Junilistan är ett nationalistiskt eller national-patriotiskt parti"

Denna slutsats är minst sagt anmärkningsvärd och befängd. Junilistan värnar demokratin, vill öka medborgarnas inflytande och förespråkar en decentralisering av makten. Junilistan anser därmed att respektive medlemslands befolkning ska avgöra i vilken mån de önskar delta i EU-samarbetet. Svenska folket bör, enligt Junilistans uppfattning, avgöra om vi ska vara en del av valutaunionen, eller om vi ska ratificera EU-konstitutionen. Detta har ingenting att göra med nationalism eller egoism, utan med respekt för demokrati och för att respektive lands befolkning skall avgöra sin egen framtid. Junilistan tror på internationellt samarbete inom befintliga institutioner som har bred legitimitet, såsom FN. Junilistan välkomnar internationell solidaritet. Vi är dock kritiska mot den EU-superstat som är under framväxt.

Påstående: "Junilistan är således ett anti-demokratiskt parti"

Partidemokratin är väl utbyggd med en nyligen genomförd stämma. Ombuden utses av medlemmarna och självfallet kan ombuden yttra sig fullt ut i alla politiska frågor. Är det någon partidemokrati som skall kritiseras, så är det snarare den som råder inom de etablerade politiska partierna, där ombuden i praktiken agerar nickedockor och i hög grad följer de direktiv som ges från centralt politiskt håll. Hur är det t.ex. med EU-kritiken på hög politisk nivå inom socialdemokraterna, ett parti som har åtskilliga EU-kritiska gräsrötter, men knappt några i ledande positioner?

Mikael Åhman said...

Om nationalismen

Du argumenterar väl, och lyckas tydligt visa, att Junilistan enligt din mening inte är ett totalitärt nationalistparti, och att JL inte är aggreivt expansionistiska i sitt nationalistiska förhållnigssätt. Men det har jag heller aldrig påstått.

Vad jag påstår är att eftersom JL vill säkerställa kapitalets globalisering (JL är för den inre marknaden) och samtidigt vill motverka politikens internationalisering (eftersom JL menar att poliken huvudsakligen bör begränsas till den nationella arenan) så är JL något slags kapitalistvänliga nationalister.

Du talar själv om ”att respektive lands befolkning skall avgöra sin egen framtid.” Enligt min mening delar du på ett oroväckande oproblemtiskt sätt upp människor i olika nationer och nationaliteter. Frågan gäller liksom inte förtryckta folks rätt till nationell suveränitet (som exempelvis palestinier) utan relationen mellan folk i fria demokratier. Du förhåller dig till kategorietrna ”svenska”, ”spanjorer” och så vidare som om de vore naturligt givna. Detta innebär inte att du är rasist (det påstår jag verkligen inte) men det innebär att du ger uttryck för ett nationlistiskt förhållningssätt till den politiska verkligheten.


Om partidemokratin

Det är mycket möjligt att JL nyligen höll sin kongress under ordnade former och att alla ombud fick tala fritt. Men min poäng är att eftersom en fungerande interndemokratin inte är stadgereglerad inom JL så hälls i så fall kongressen på nåder av styrelsen. Det finns enligt min bedömning inga som helst stadgereglerade garantier för att JL:s partidemokrati kommer att fungera den dagen interndemokratin behövs som bäst; nämligen när det råder politiska motsättningar mellan partledning och partimedlemmar. Demokrati på överhetens vilkor är inte verklig demokrati.

Vad har förresten (den eventuella) bristen på fungerande interdemokrati inom SAP med saken att göra? Frågan gäller JL:s politiska karaktär, inte den politiska karaktären hos andra partier.

Liber A. said...

Jag brukar inte göra inlägg på icke-lästa bloggar av det här slaget, men som riktig socialist måste jag sätta ner foten.

Jag ska undgå att diskutera Junilistans politiska profil, även om jag anser att man ska vara mycket försiktig med att beskylla partier eller personer för att vara fascister. Det gagnar endast partier som SD eller ND.

Det som väckt min uppmärksamhet och till och med gjort mig lite upprörd är din idealisering av socialdemokratin.

Du utgör dig för att vara marxist. Min spontana fråga blir varför är du socialdemokrat? SAP har sedan första halvan av det förra århundradet lämnat i stort sett alla marxistiska värderingar. Du nämner bland annat statligt ägande av företag. 1932 bestämde den socialdemokratiska kongressen att partiet inte skulle vara statssocialistiskt, utan funktionalistiskt. Vidare sa även Per Albin vid ett annat tillfälle att socialdemokraterna icke skulle föra en klasspolitik.

Ditt inlägg gör mig sålunda aningen konfys och jag undrar om du är naiv eller helt enkelt inte påläst.

Min analys blir att antingen så tror du de facto att socialdemokraterna bedriver den politik du önskar eller så har du missat den politik som förts under senare halvan av 1900-talet. I det första fallet är du ungefär 80 år för sent ute, men det var i alla fall ett bra försök.

Om jag kan tillåta mig att vara lite pragmatisk så kanske du vill ge sken av att vara mer progressiv än vad du är, men att du ändå vill ge få folk (de fåtal läsare av denna blogg) av att sossarna är framåtsträvare. Visst, jag kan hålla med om att Vänsterpartiet med liten sannolikhet kommer att kunna påverka i någon vidare utsträckning. SAP kommer dock aldrig att föra den politik du så starkt vurmar för. De traditionella väljarna kommer snart att ha dött ut och därmed reduceras väljarbasen till en bråkdel för er del.

Summa summarum: Antingen är du helt oinformerad eller omedveten om de senaste 30 årens politik, eller så är du en klassförrädare av rang.

Jonas Ryberg said...

Nu är det inte jag som driver bloggen men måste ändå göra en kommentar kring "Liber A. sa..." uttalanden.

Naturligtvis har du rätt i att SAP är revisionister och att det under vissa perioder lutat mer åt det socialliberala hållet, framför allt en period under 90-talet.

Men det viktiga man måste komma ihåg är hur bred socialdemokratin faktiskt är, alltifrån EMU-förespråkare till Kuba-kramare.

Det är också så att arbetareklassen faktiskt ger sitt förtroende till SAP och det är det partiet som har bäst kontakter ut på arbetsplatserna, genom fackförbunden.

För mig som socialist blir det menlöst att vara med i bokstavsvänstern då de enbart verkar försöka överträffa varandra i vem som tolkar Lenin bäst. Det är väldigt okonstruktivt.

Dessutom skulle jag vilja påstå att stora delar av vänstern genom historien har motverkat arbetareklassens intressen i Sverige. Bästa exempelet är kanske Löntagarfonderna, där VPK och andra tjatade om att det enda som dög minssan var statssocialism, Marx idéer om att staten betyder repression och att makten ska ligga oss människorna själva var som bortblåst.

Summa summarum; SAP gör en hel del korkade saker, men i kampen för att arbetareklassen konkret ska få det bättre, genom välfärd, MBL och LAS så är det det enda alternativet.Sen angående Junilistan, må de kallas proto-facister i någon slags marxistist terminologi, men är det verkligen något som vi behöver diskutera i vardagen? Det finns bättre sätt att krossa liknande rörelser.

Hego said...

Mig veterligen är SAP fortfarande för marknadsekonomi. Alltså protofascistisk?!

Mikael Åhman said...

hego:

SAP är för det första för blandekonomi, dvs menar att vissa ekonomiska sektorer bör styras av markandsmekanismer och andra av demokratiska mekanismer. Marknadsekonomi är förenligt med en socialisering av produktionsmedlen, precis som det är tänkbart med en kapitalistisk planekonomi. Det fascistiska Tyskland hade exempelvis kapitalistisk planekonomi...

Att förespråka markandsekonomi, eller för den delen inslag av marknadsekonomi, har inget att göra med att vara varken för eller mot varken fascism eller protofascism. Vad frågan gäller är socialism kontra kapitalsim.

Att vara prokaitalist är inte heller i sig en tillräcklig förutsättning för att vara fascist eller protofascist. Däremot är det en nödvändig förutsättning för det.

Anonymous said...

Hej Mikael! Intressant inlägg om juni listan. Huruvida om junilistan är protofasistiska eller inte har jag inte tillräckligt med kunsakper om för att kunna uttala mig om eller inte.

Dock så kan man ju konstatera junilistan i viss mån delar vår eu kritik även vi kanske ser olika på eus roll. Det verkar också på din beskrivning som att junilistan är mer kapitalistiska än vad vi är.

Har postat ett inlägg om jobbet tillbakafrågan på min blogg nu..

Hego said...

Junilistan har i biståndsutskottet, vid flera tillfällen, lagt förslag på att EU inte skall teckna fiskeavtal med U- länder om dessa avtal inte är moraliskt försvarsbara, d.v.s. gynnar lokalbefolkningen.

Endast Mp o V har stött dessa förslag. Socialisterna har röstat nej, med den spanska socialistens Miguel Miguels kommentar: vi sysslar inte med moral, vi sysslar med politik.

Tala om att skydda kapitalet! Sluta vilseleda dig själv och andra! Junilistan är inte protofascistisk! Det är sossarna som i EU- parlamentet ständigt röstar ihop med den konservativa gruppen.

Hego

Niklas Lindgren said...

Som jag tidigare påpekat i en diskussion med dig Mikael, så utgår du från en marxist-leninistisk definition av fascismen. Det är en synnerligen isolerad definition som ignoreras av den överväldigande majoriteten av forskare i ämnet, då den helt enkelt inte klarar av att utdefiniera vad som var så speciellt med de totalitära diktaturerna. Därefter blir även dina slutsatser synnerligen förvånande. Nja inte för att jag har någonting över för Junilistan. Jag tycker det är ett populistiskt, fåfråge-inriktat clownparti. Däremot tycker jag det symptomatisk att Junilistan enligt dig blir proto-fascistiskt. Det säger mer om din definitionsmall, än om Junilistan.