Monday, February 19, 2007

Kristet ja till abort

I detta nu håller ett lagförslag på att tas fram, ett lagförslag som ger utländska kvinnor rätt att genomföra en abort i Sverige. Som vanligt, när det handlar om kvinnors mänskliga rättigheter och internationell solidaritet sätter sig det påstått kristna partiet (KD) på tvären. Som troende kristen känner jag mig därför föranledd att skriva några ord om kristen syn på abort.

Låt mig inleda med några ord om huruvida ett foster är ett mänskligt liv. I Bibeln står inte en stavelse om vid vilket ögonblick ett mänskligt liv har uppkommit. I den judiskt-kristna historiska traditionen är huvudregeln att mänskligt liv anses ha uppkommit i det ögonblick mamman känner den första sparken. Det ses som tecknet på att Guds Ande träder in i fostret och skapar en människa. Mellan tummen och pekfingret brukar detta inträffa runt vecka 28, vilket innebär att svensk abortlag är väl förenlig med såväl Bibeln som judiskt-kristen tradition. Den kristna högerns tal om att ett mänskligt liv uppkommer vid konceptionsögonblicket står däremot i direkt strid med kristen tro.

Vidare kan vi konstatera att Bibeln i grunden är positivt inställd till sexualitet. Ingenstans står det att sexualitetens syfte enbart är barnalstring, däremot att sexualitet att den metod vi använder för barnalstring. Sexualitetens primära syfte är att skapa närhet och ömhet mellan två människor. Bibeln tar därför avstånd från egoistiskt eller ansvarslöst utlevd sexualitet. När det tragiska inträffar att en oönskad graviditet uppstår är abort ett sätt att ta ansvar. Bibeln är alltså i grunden positivt inställd till rätten till abort.

Slutligen kan vi konstatera att Bibeln förespråkar ett solidariskt agerande. Den som har eller kan bör stödja den som inte har eller inte kan. I frågan om abort har således det svenska samhället, utifrån en kristen grundsyn, en moralisk förpliktelse att erbjuda exempelvis polska kvinnor möjlighet att genomföra en abort här i Sverige. I Polen är nämligen abort förbjudet. Detta eftersom den kristna högern som styr Polen hellre ägnar sig åt kvinnoförtryck och homohat än åt att praktisera det kristna kärleksbudskapet. Det är tragiskt att samma kristna höger finns företrädd i Sveriges riksdag genom (KD).

Stöd Polens kvinnor – låt den som vill genomgå en abort i Sverige!

No comments: